รูปภาพของอาจารย์พิชิต สาทิสรัตนโสภิต
นัดหมายนักศึกษา สฟต54-11 มาสอบปลายภาค
 
สอบวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๑๒๐๖