3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
(3104-2005)

ศึกษาคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟ้า เขียนแบบสัญลักษณ์
ทางไฟฟ้า เขียนแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้า เขียนแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
และเขียนแบบงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านไฟฟ้า การพล็อตแบบลง
กระดาษให้ขนาดถูกต้องตามสเกลที่กำหนด