3104-2006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(3104-2006)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานและคุณสมบัติของ เพาเวอร์ไดโอด เพาเวอร์
ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์มอสเฟท วงจรเรียงกระแส วงจรกรองสัญญาณ วงจร
ออสซิเลเตอร์ วงจรขยายกำลัง วงจรดิฟเฟอเรนเชียล ออปแอมป์ วงจร
คอมพาราเตอร์วงจรเรกกูเลเตอร์ โครงสร้างและการทำงานของไทริสเตอร์
ชนิดต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์วงจรต่าง ๆ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการทดสอบ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของภาคทฤษฎี

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้