• ให้นักศึกษานำความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
  วางแผนนำเสนอโครงงาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสร้างเครื่องมือ
  หรืออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้เสร็จในเวลาที่กำหนด โดยรายงานผล
  การปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ตลอดการทำโครงงาน และนำเสนอผลงานให้คณะ
  กรรมการประเมินผล
 • ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานและคุณสมบัติของ เพาเวอร์ไดโอด เพาเวอร์
  ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์มอสเฟท วงจรเรียงกระแส วงจรกรองสัญญาณ วงจร
  ออสซิเลเตอร์ วงจรขยายกำลัง วงจรดิฟเฟอเรนเชียล ออปแอมป์ วงจร
  คอมพาราเตอร์วงจรเรกกูเลเตอร์ โครงสร้างและการทำงานของไทริสเตอร์
  ชนิดต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์วงจรต่าง ๆ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
  ในการทดสอบ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของภาคทฤษฎี
 • ศึกษาคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟ้า เขียนแบบสัญลักษณ์
  ทางไฟฟ้า เขียนแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้า เขียนแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
  และเขียนแบบงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านไฟฟ้า การพล็อตแบบลง
  กระดาษให้ขนาดถูกต้องตามสเกลที่กำหนด