PostHeaderIcon การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 
ด้วยงานพยาบาลของโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี 

จัดอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 ประจำปีการศึกษา 2553   ให้เก่บุคคลากรและตัวแทนนักเรียน 

ักศึกษาแต่ละห้อง เพื่อสามารถให้การูแลช่วยเหลือ

ผู้ป่วยฉุกเฉินในเบื้องต้น  ก่อนนำส่งโรงพยาบาล  โดย

คุณกนิษฐา พบลาภ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาล

รวมแพทย์ระยอง เป็นวิทยากรให้ความรู้  เมื่อวันที่ 29  ก.ค.53

ตั้งแต่เวลา09.00-16.00 น. ไปเรียบร้อยแล้ว โดยมี ครู-อาจารย์

และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา  เข้ารับการอบรม  จำนวน 49  คน

   และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการประเมินการอบรม

พร้อมได้รับใบประกาศ ทั้งสิ้น 39 คน

คุณกนิษฐา  พบลาภ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล 

สาธิตการปฐมพยาบาล กรณี แขนหัก

ผู้เข้ารับการอบรม  แบ่งกลุ่ม การปฏิบัติจริง 
 โดยทีมงานจากโรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2010 เวลา 16:03 น.)