Home งานพยาบาล งานพยาบาล ตรวจสุขภาพนักศึกาษา ประจำปีการศึกษา 2556

PostHeaderIcon ตรวจสุขภาพนักศึกาษา ประจำปีการศึกษา 2556

                                        ด้วยในปีการศึกษา 2556  วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารืพีซี ร่วมกับ
โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง  จัดตรวจสุขภาพให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โดย รอบแรกจัดเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2556   (สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3  ที่
ต้องออกฝึกงาน ชุด ที่ 1)   และ จะดำเนินการ จัดตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษา ระดับ ปวช.
และ ปวส.    ในระหว่าง วันที่   25-28   มิถุนายน  2556  ตั้งแต่ เวลา  08.30-17.00 น