Home ข้อมูลนักศึกษาศึกษาต่อ 2556

PostHeaderIcon ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ 2556

                    รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

               (เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556)

 ที่

       ชื่อ - สกุล 

สาขาวิชา/สาขางาน 

             สถานศึกษา

  ระดับ ปวช.  
 1นายโชคชัย  รุ่งวิชาวิวัฒน์สาขางานยานยนต์ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2นายวสินธูุ์  วัฒนาสาขางานยานยนต์ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 3นายอดิศร  ศรีน้อย สาขางานไฟฟ้ากำลัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 4นายนิรุทธิ์  วิริยะ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจ.ระยอง
 5นายประสบโชค  แพรสีขาว สาขางานการขาย ม.สวนสุนันทา 
 6น.ส.ชัชชญา ธรรมพิทักษ์ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.สวนดุสิต 
 7น.ส.วธิรญา บุญประเสริฐ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจม.ศรีปทุม 
 8น.ส.ณัฐธิดา  แช่มช้อยสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจม.ศรีปทุม 
 9   
 10   
 11   
  ระดับ ปวส.  
 1นายชัยวัฒน์  เทียนอัมพร สาขางานเทคนิคยานยนต์ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2นายภัทรพงษ์ วงศ์อยู๋ สาขางานเทคนิคยานยนต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 3นายพงศกร  พวงสถิตย์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 4น.ส.เบญจวรรณ สิงห์งอย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รามคำแหง 
 5น.ส.ปิยนุช พรมวงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
 6น.ส.กนกวรรณ คงสมบัติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.นอร์ทกรุงเทพ
 7น.ส.ชนิฎา บุญสุขสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจม.ศรีปทุม(บางเขน) 
 8นายณัฐวุฒิ  ห้วงศิลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 9น.ส.เตชินี ชัยงาม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจม.ศรีปทุม (จ.ชลบุรี)
 10น ส.เมวิกา น้อยจำนงค์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ศรีปทุม (จ.ชลบุรี)
 11นายพีรณัฐ  จิตรช่วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ศรีปทุม (จ.ชลบุรี)
 12นายวงศธร ชำดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.บูรพา
 13   
 14   
 15   

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2013 เวลา 11:02 น.)