Home ข้อมูลนักศึกษาได้งานทำ 2555

PostHeaderIcon ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงาน 2555

                    รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554

              (เข้าทำงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2555)

 ที่

      ชื่อ - สกุล 

 แผนกวิชา/ช่าง

    สถานที่ทำงาน 

 1นายภูมินทร์  ซิ้มสุขเจริญสาขางานเทคนิคยานยนต์บ.CHEVRON

 2

นายธนพล แซ่อิึ้งสาขางานเทคนิคยานยนต์ บ.CHEVRON
 3นายเฉลิมชัย ศรีสุทธิ์สาขางานเทคนิคยานยนต์บ.ไออาร์พีซี จำกัด  มหาชน
 4นายอดิสร  ดอกกลาง สาขางานเทคนิคยานยนต์ บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน
 5นายอภิชาติ  ดวงงาม สาขางานเทคนิคยานยนต์บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน
 6นายรวินันท์  สร้อยประดิษฐ์สาขางานเทคนิคยานยนต์ บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน 
 7นายณํฐชา  บุญเฮงสาขางานเทคนิคยานยนต์ บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน 
 8นายนฤพล  ใจกล้าสาขางานเทคนิคยานยนต์ บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน 
 9นายจตุพร  พันธ์ลือ สาขางานเทคนิคยานยนต์ บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน 
 10นายเสฏฐวุฒิ  เกตุสุริยาสาขางานเทคนิคยานยนต์ บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน 
 11นายวุฒิพงษ์  รัตนเสถียร สาขางานเทคนิคยานยนต์  บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน 
 10นายชูฉัตร สมานสินธ์ สาขางานเทคนิคยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 
 11นายวีรพงษ์ จิราษฎร์ สาขางานเทคนิคยานยนต์บ.BSA
 12นายกฤษดา คนหาญสาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน  
 13 นายดำรงค์เดช สุ่นเดชสาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน  
 14นายชาตรี ฉายาชวลิตสาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมบ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน  
 15นายอรรถศักดิ์ สุดสุขสาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมบ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน  
 16นายประวิทย์ จำปากุล สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมบ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน  
 17นายเอนก คณฑาสาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  บ.UBE
 18นายธีระ  จูฑะพันธุ์ สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  บ.UBE
 19นายภานุวัฒน์  บุญรอดเคมีอุตสาหกรรมบ.บริสโตน เมตัลฟา ประเทศไทย จำกัด
 20นายสุทธิโรจน์  เสียงล้ำเลิศเคมีอุตสาหกรรมบ.UBE (sub)

 21

นายพงษ์ศิริ โพธิจันทร์ เคมีอุตสาหกรรมบ.GSE  
 22นายวรวุฒิ พิมพ์มีลาย เคมีอุตสาหกรรม บ.UBE
 23น.ส.ขวัญเรือน ครองเคหา เคมีอุตสาหกรรมบ.GROHE (จ.ระยอง)
 24น.ส.สิริรัตน์ ดีเจริญไชยากุลเคมีอุตสาหกรรมบ.GROHE (จ.ระยอง)
 25น.ส.ปวีณา วีระเคมีอุตสาหกรรม บ.PTT AR 
 26นายสุพัฒน์ ประมวญ เคมีอุตสาหกรรม บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน
 27นายวรวุฒิ สิทธิคำทับ เคมีอุตสาหกรรม บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน
 28นายภานุพงศ์ อาจวิชัยเคมีอุตสาหกรรม  บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน
 29น.ส.สุนิสา สุ่นสุนทร เคมีอุตสาหกรรม บ.โพลีเอทธิลีน จำกัด
 30นายชลยุทธ  พรหมสุภาเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคารสแตนดาร์ชาร์เตอร์ด(สาขาระยอง)
 31น.ส.จุฑามาศ  ฉายาชวลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารสแตนดาร์ชาร์เตอร์ด(สาขาระยอง) 
 32นายสุภชัย ตันศิรินาถกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ  บ.SAN
 33นายอาทิตย์ เที่ยงล้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ  บ.SAN
 34นายเทอดพันธ์ โวหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ  บ.SAN
 35นายรุ่เรื่อง มั่นนุชเทคโนโลยีสารสนเทศ บ.SCG
 36นายบวรรัตน์ ทองอินทร์ไฟฟ้ากำลังบ.ไทยคูณ จำกัด
 37นายวาทิต เกิดแก้ว ไฟฟ้ากำลังบ.ไทยคูณ จำกัด
 38นายกวิน พันเดช 

ไฟฟ้ากำลัง 

บ.มิชลีน จำกัด (จ.ชลบุรี) 
 39 นายปัณณฑัต  เกษรศิริ ไฟฟ้ากำลัง บ.millcon steel (นิคมซอย5 จ.ระยอง)
 40นายพัชรพล  พรหมจินดา ไฟฟ้ากำลังบ.นวพลาสติก จำกัด 
 41นายธราพงษ์ จันทไพบูลย์ขจรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม บ.ทีพีไอโพลีน จำกัด 
 42น.ส.กฤติยาภรณ์ แก้วดอนรีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
 43นายสักกะ คำหน่อ เทคนิคการผลิต บ.TMKK(จ.ชลบุรี)
 44นายถิรวัฒน์ เสนาพลเทคนิคการผลิตบ.PTT GC 
 45นายภวนนท์ ศิลาบำเพ็ญเทคนิคการผลิตบ.วอลโว่ (จ.ระยอง)
 46น.ส.ภัคจิรา หวังเศษกลาง  สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
 47 นายสิทธิภูมิ กล้าหาญ โรงไฟฟ้าระยอง(Regco) มาบข่า36
 48   
 49   
 50   
 51   
 52   

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2013 เวลา 10:57 น.)