Home งานพยาบาล งานพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปีของนักศึกษา (รอบ 2)

PostHeaderIcon ตรวจสุขภาพประจำปีของนักศึกษา (รอบ 2)

 

 

             ประกาศสำหรับนักศึกษา ระดับปวช  และ  ระดับ ปวส  

ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา     2554  

ขอให้มารับการตรวจได้ในวันที่  23  สิงหาคม  2554   โดยพร้อมกัน   

ณ อาคารเรียน 1  ตั้งแต่เวลา     08.30-13.00 น   

           สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่อ.เยาวรัตน์ (ห้องพยาบาล)

หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 08:18 น.)