Home งานพยาบาล งานพยาบาล ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

PostHeaderIcon ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

 

                                     เพื่อให้การดูแลนักเรียนนักศึกษา ด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2554 แผนกแนะแนวและพยาบาล ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลือกสถานพยาบาลหรือบริษัทเพื่อตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 และที่ประชุมได้มีมติพิจารณาคัดเลือก โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง มาดำเนินการตรวจสุขภาพในระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2554   ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.       ซึ่งตั้งจุดตรวจ ณ บริเวณด้านล่าง อาคารเรียน 1               

                      ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความกรุณาให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน นำนักเรียนนักศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลาที่กำหนด  หากติดขัดประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ อ.เยาวรัตน์  นพศิริ (ห้องพยาบาล 086-3557872 )

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2011 เวลา 04:38 น.)