Home งานพยาบาล งานพยาบาล สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2554

PostHeaderIcon สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2554

             สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
ปีการศึกษา  2554 ร.ร.เทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้พิจารณาคัดเลือก“บริษัทวิริยะประกันภัย”  ดูแลสวัสดิการให้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุหมู่    ให้กับนักเรียนนักศึกษา และครู-อาจารย์  บุคลากร   ทุกท่าน ที่ได้รับอุบัติเหตุ   สามารถเข้ารักษาได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนหรือคลินิกทุกแห่ง
  โดยสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำเอกสารทั้งหมดมาทำเรื่องเบิกค่าสินไหมทดแทน ที่     (ห้องพยาบาล)   โดยเตรียมเอกสารดังนี้
       1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง   1  ฉบับ
       2. ใบรับรองแพทย์          1  ฉบับ
       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา
บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา     1  ฉบับ   

หลังจากส่งเอกสารทำเรื่องเบิกค่าสินไหมแล้ว1 เดือน สามารถตรวจสอบรายชื่อมารับเงินใน เว็ปไซต์ของแผนกแนะแนวและพยาบาล หรือ  สอบถามเพิ่มเติมอ.เยาวรัตน์ นพศิริ   (08-9245-2847,    08-6355-7872 ) ห้องพยาบาล อาคารเรียน 5
        ส่วนการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 10,000 บาท                         ส่วนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ  จะได้รับค่าสินไหม 100,000 บาท  ซึ่งจะได้รับค่า   สินไหมทดแทนหลังจากเอกสารครบถ้วนภายในระยะเวลาไม่เกิน60 วัน สำหรับโรงพยาบาลที่เข้ารักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย  ได้แก่โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง  ,  โรงพยาบาลระยอง(ติดต่อประกันชั้น2)  

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 09 มีนาคม 2013 เวลา 17:54 น.)