Home ข้อมูลนักศึกษาศึกษาต่อ 2554

PostHeaderIcon ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ 2554

                    รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553

               (เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554)

 ที่

       ชื่อ - สกุล 

แผนกวิชา 

             สถานศึกษา

 1

น.ส.พรพรม นิสัยมั่น

สออ.52

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) 

 2

นายไชยรักษ์ ไพบูลย์สุข

สออ.52

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)

 3นายณัฐนันท์ ปฐพีอัครภัทรสออ.52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 4

นายธวัชชัย ไกรรอด

สออ.52มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 5นายจตุพล สินสุริยะสออ.52มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 6นายวัชรพันธ์ อินทมาศ ชยย.51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 7นายสาธิต พืชพันธ์ชชฟ.51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8น.ส.สุนิสา หอมหวลชชก.51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 9น.ส.กมลลักษณ์ ไชยมงคล ชคธ.51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10น.ส.ปนัดดา เพิ่มเติมทรัพย์ สทส.52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(วิทยาเขตระยอง)

11 นายวัชรภัค จันทร์ธำรงกุล  ชชย.51มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร(ลาดกระบัง) 
12น.ส.รัตนา บริสุทธิ์สทส.52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
13 นายนพกรณ์ แสงโชติ ชชย.51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
14น.ส.ศิวรี วงศ์อ่อง สคธ.51 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
15น.ส.ทิพย์ธารา วิญญาณสคธ.51มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
16น.ส.ธัญชนก ทองพิน สทส.51 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
17

น.ส.อมลธีรา ประทุมทอง 

ชคธ.51 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
18น.ส.ขนืษฐา พันธ์พงศ์ ชคธ.51 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
19น.ส.อารีย์ คำศรีชคธ.51 มหาวิทยาลัยรังสิต  
20นายพงศ์พัฒน์  นาคสุริยันต์สฟต.52 มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
21 น.ส.วันดี โพธิ์ศรี ชคธ.51 มหาวิทยาลัยรังสิต  
22นายณัฐพงษ์ คงเอี่ยม สทส.52 

มหาวิทยาลัยบูรพา

23นายวิชากร สำเร็จ สทส.52  มหาวิทยาลัยบูรพา
24น.ส.ปาลิตา  สว่างวงศ์สคธ.52 

มหาวิทยาลัยบูรพา

25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   
33   
34   
35   
36    
37    
38   
39   
40   
41   
    

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 08:45 น.)