Home

PostHeaderIcon สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2554

             สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
ปีการศึกษา  2554 ร.ร.เทคโนโลยีไออาร์พีซี  ได้พิจารณาคัดเลือก“บริษัทวิริยะประกันภัย”  ดูแลสวัสดิการให้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุหมู่    ให้กับนักเรียนนักศึกษา และครู-อาจารย์  บุคลากร   ทุกท่าน ที่ได้รับอุบัติเหตุ   สามารถเข้ารักษาได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนหรือคลินิกทุกแห่ง
  โดยสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำเอกสารทั้งหมดมาทำเรื่องเบิกค่าสินไหมทดแทน ที่     (ห้องพยาบาล)   โดยเตรียมเอกสารดังนี้
       1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง   1  ฉบับ
       2. ใบรับรองแพทย์          1  ฉบับ
       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา
บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา     1  ฉบับ   

หลังจากส่งเอกสารทำเรื่องเบิกค่าสินไหมแล้ว1 เดือน สามารถตรวจสอบรายชื่อมารับเงินใน เว็ปไซต์ของแผนกแนะแนวและพยาบาล หรือ  สอบถามเพิ่มเติมอ.เยาวรัตน์ นพศิริ   (08-9245-2847,    08-6355-7872 ) ห้องพยาบาล อาคารเรียน 5
        ส่วนการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 10,000 บาท                         ส่วนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ  จะได้รับค่าสินไหม 100,000 บาท  ซึ่งจะได้รับค่า   สินไหมทดแทนหลังจากเอกสารครบถ้วนภายในระยะเวลาไม่เกิน60 วัน สำหรับโรงพยาบาลที่เข้ารักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย  ได้แก่โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง  ,  โรงพยาบาลระยอง(ติดต่อประกันชั้น2)  

 

PostHeaderIcon ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2554

          

             ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต

     นอกสถานที่ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง และมีโครงการที่จะมารับบริจาคโลหิต ที่Smile

    โรงเรียนทคโนโลยีไออาร์พีซี  ในวันอังคารที่   19  กรกฎาคม  2554   ตั้งแต่เวลา

    09.00-13.00 น. ณ  อาคารเรียน  1

            โรงเรียน ฯ  จึงขอเชิญชวน  ครู-อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

   ในวันเวลา  ดังกล่าว  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกกิจกรรม ,แผนกแนะแนวและพยาบาล

 

PostHeaderIcon ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงาน 2554

                    รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553

              (เข้าทำงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2554)

 ที่

      ชื่อ - สกุล 

 แผนกวิชา

    สถานที่ทำงาน 

  1นายนราชัย เสียงประเสริฐเคมีอุตสาหกรรม บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน 
  2นายบุรินทร์  ช่วยสุดเคมีอุตสาหกรรม บ.ไออาร์พีซี  จำกัด มหาชน

3

นายศุภชัย เอี่ยมชื่นเทคนิคยานยนต์ บ.ไออาร์พีซี  จำกัด มหาชน
  4นายสุรพงษ์  ปาระทัน เทคนิคยานยนต์ 

บ.ไออาร์พีซี  จำกัด มหาชน

  5

นายธนิต บุญสินธุ์ 

เทคนิคยานยนต์ 

บ.ไออาร์พีซี  จำกัด มหาชน

  6นายกิติพงศ์ เพชรสังหนู เทคนิคยานยนต์ 

บ.ไออาร์พีซี  จำกัด มหาชน 

  7นายกิตติวัฒน์ บุบผาชาติ เทคนิคการผลิต บ.ไออาร์พีซี  จำกัด มหาชน
  8นายชนะพล นตรกระจ่าง    ไฟฟ้ากำลัง บ.ไออาร์พีซี  จำกัด มหาชน
  9นายจตุพล คันธวัลย์ อิเล็กทรอนิกส์ 

บ.ไออาร์พีซี  จำกัด มหาชน

 10นายคเชนทร์ เวชเดช อิเล็กทรอนิกส์ 

บ.ไออาร์พีซี  จำกัด มหาชน

 11นายสกล  คีรีแลง อิเล็กทรอนิกส์ 

บ.ไออาร์พีซี  จำกัด มหาชน

 12นายวิชาญ ท่วมเสงี่ยม อิเล็กทรอนิกส์บ.ไออาร์พีซี  จำกัด มหาชน
 13นายทรงกลด  เสือปานเคมีอุตสาหกรรมบ.BST (นิคมฯมาบตาพุด)
 14นายภูริทัต จิตรตั้งตรง เคมีอุตสาหกรรมบ.BST (นิคมฯาบตาพุด)
 15น.ส.อัจฉราพร สุนะไตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ร.ร.เทคโนโลยีไออาร์พีซี(แผนกบุคคล) 

 16

นส.จันทรลักษณ์ เตจะนัง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ร.ร.เทคโนโลยีไออาร์พีซี(ฝ่ายวิชาการพนิชยกรรม) 

 17นายศิวดล รุ่งรัตน์ เคมีอุตสาหกรรม บ.ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน
 18นายจิรวัฒน์ สุทธิรุ่งเรือง เคมีอุตสาหกรรม บ.ไทยโดโน เกน เกน เคมีคอล จำกัด

 19

นายดนัย  สร้อยสุนทร เทคนิคการผลิต บริษัทอุเบะเคมิคอลส์(เอเชีย)จำกัด(มหาชน)  
 20นายณรงค์  หายคิดเทคนิคยานยนต์ บริษัทอุเบะเคมิคอลส์(เอเชีย)จำกัด(มหาชน)  
 21นายณัฐศิษย์ วรยศ เทคนิคการผลิต บริษัทอุเบะเคมิคอลส์(เอเชีย)จำกัด(มหาชน)
 22นายสิทธินันท์ มีอุดม เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทSAN.BENAFIT.CO.TH
 23นายโยธิน เลี่ยมแสงทองเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทSAN.BENAFIT.CO.TH 
 24น.ส.กมลชนก ปัญญาจิรพงศ์ อิเล็กทรอนิกส์ SUB บ.ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) 
 25น.ส.พัณนิดา วงษ์จันทร คอมพิวเตอร์ธุรกิจบ.BSA 
 26น.ส.อรพรรณ สารทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
 27นายภานุพงษ์ พุทธวารินทร์ อิเล็กทรอนิกส์ บ.SIAM VALVE 
 28นายทศพร จันทรมณี อิเล็กทรอนิกส์  บ.SIAM VALVE  
 29   
 30   
 31   
 32   
 33   
 

PostHeaderIcon ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกับบริษัทไออาร์พีซี จำกัด มหาชน

  

 นักศึกษาปวส.2 ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมทำงานกับบริษัทไออาร์พีซี 

จำกัด มหาชน ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2554 นั้น

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่บอร์ด

แผนกแนะแนวงานพยาบาล

อาคารอำนวยการ  

 

PostHeaderIcon ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนบริษัทไออาร์พีซี จำกัด มหาชน

     

      ข่าวดีสำหรับนักศึกษา ปวส.2

เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์  2554  งานสรรหาบุคลากร ส่วนจัดการงานบุคคล  บริษัทไออาร์พีซี  มาดำเนินการสอบข้อเขียน   เพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับ  ปวส.2 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2553  ที่ร.ร.ไออาร์พีซี นั้น

    ขณะนี้  บริษัทฯ ได้ส่งผลการสอบข้อเขียนมาแล้ว นักศึกษาสามารถ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  อ.เยาวรัตน์ และสอบสัมภาษณ์  ในระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค.2554รายงานตัว-เข้าสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น.

    สอบถามเพิ่มเติม อ.เยาวรัตน์ 08-9245-2847,

                             08-6355-7872

 

PostHeaderIcon ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

   
           ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต
    นอกสถานที่ ร่วมกับ โรงพยาบาลระยอง   และมีโครงการที่จะมารับบริจาคโลหิต   ที่
    โรงเรียนทคโนโลยีไออาร์พีซี  ในวันอังคารที่  14  ธันวาคม  2553   ตั้งแต่เวลา
    09.00-13.00 น. ณ  อาคารเรียน  1
            โรงเรียน ฯ  จึงขอเชิญชวน  ครู-อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
   ในวันเวลา  ดังกล่าว  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกกิจกรรม-งานพยาบาล