Home กฏข้อบังคับชมรม


 
ข้อบังคับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี 

หมวดที่ 1  ข้อความทั่วไป
1.  ชมรมนี้ชื่อว่า   “ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี”  ใช้อักษรย่อว่า  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ IRPC  Institute of Technology  Club”    ใช้อักษรย่อว่า  “IRPCT Club”
2.  เครื่องหมายของชมรมนี้เป็นรูปวงกลม ใช้ตราสัญญลักษณ์ตามแบบหัวกระดาษ
3.  ชมรมนี้ตั้งอยู่ที่ 309  หมู่  5  ถนนสุขุมวิท  ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000
4.  ชมรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและมีวัตถุประสงค์ดังนี้
               
         
4.1 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
               
         
4.2 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกิจกรรมของศิษย์เก่ากับหน่วยงานต่างๆ
               
         
4.3 สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า  ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของโรงเรียน และศิษย์เก่า
               
         
4.4 ร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
 

หมวดที่ 2  สมาชิก
5.  สมาชิกของชมรมมี 2 ประเภท คือ
               
         
สมาชิกสามัญ  ได้แก่ บุคคลที่เคยเป็นนักศึกษาของโรงเรียน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
               
         
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ อาจารย์ของโรงเรียน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ที่มีความสนใจในกิจการของชมรม หรือผู้มีอุปการคุณต่อชมรม ที่คณะกรรมการบริหารชมรมมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก
6.  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกมี ดังนี้               
         
6.1  มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรมจัดขึ้น
               
         
6.2  มีสิทธิเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม
               
         
6.3  มีสิทธิประดับเครื่องหมายของชมรม
               
         
6.4  มีสิทธิได้รับข่าวสารต่างๆ  และสวัสดิการที่ชมรมจัดทำขึ้น
               
         
6.5  สมาชิกสามัญมีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารชมรม และมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งที่ชมรมจัดให้มีขึ้น สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะใช้แทนกันมิได้
               
         
6.6  สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเข้าชื่อเสนอให้ชมรมจัดประชุมใหญ่วิสามัญ
               
         
6.7  สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรม
               
         
6.8  สมาชิกมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรม
               
         
6.9
 เมื่อเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล หรือที่อยู่ สมาชิกต้องแจ้งให้นายทะเบียนชมรมทราบในเวลาอันสมควร
7.  สมาชิกภาพของสมาชิกทุกประเภทจะสิ้นสุดเมื่อ               
         
7.1  ตาย
               
         
7.2  ลาออก  โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานชมรม
               
         
7.3  คณะกรรมการบริหารมีมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ออกจากการเป็นสมาชิก 
เนื่องจากประพฤติตนนำความเสื่อมเสียมาสู่ชมรม
         
7.4  ชมรมสิ้นสภาพลง 

หมวดที่ 3  คณะกรรมการบริหารชมรม
8.  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ประธานชมรม รองประธานชมรม เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน  ประชาสัมพันธ์ และกรรมการอื่นๆ รวมแล้วไม่เกิน 15  คน
9.  การได้มาของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้               
         
9.1  ตำแหน่งประธานชมรม ให้เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่ ตามระเบียบและวิธีการที่ชมรมกำหนด  ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่า 30 วัน
               
         
9.2  กรรมการบริหารตำแหน่งอื่นๆ ให้ประธานชมรมที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ 9.1 เลือกสรรจากสมาชิกสามัญ เพื่อเสนอแต่งตั้ง
               
         
9.3 ให้ประธานชมรมคนที่จะพ้นวาระ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ตามรายชื่อในข้อ 9.1 และ 9.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่   และส่งมอบงานให้ประธานชมรมคนใหม่ภายใน 15 วัน นับจากวันแต่งตั้ง  หากการมอบหมายงานไม่เสร็จสิ้นภายในกำหนดดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารชุดเก่าหมดอำนาจหน้าที่ 
และให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่รับผิดชอบบริหารงานได้ทันที
10.  คณะกรรมการบริหารชมรม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2  ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2  สมัย
11.  กรรมการบริหารแต่ละคนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ               
         
11.1  ถึงคราวออกตามวาระ
               
         
11.2  ตาย
               
         
11.3  ลาออก โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานชมรม ยกเว้นการลาออกของประธาน ชมรม ให้แจ้งต่อเลขานุการ
 
         
11.4  ขาดสมาชิกภาพ

         
11.5  ขาดประชุมคณะกรรมการบริหารติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งให้เลขานุการทราบ
               
         
11.6  คณะกรรมการบริหารมีมติไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ให้ออก  เนื่องจากทำความเสื่อมเสียแก่ชมรม
               
         
11.7  เมื่อประธานชมรมพ้นจากตำแหน่ง
               
         
11.8  เฉพาะตำแหน่งประธานชมรม  จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเมื่อที่ประชุมใหญ่ของชมรมมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของผู้มาประชุม
12.  เมื่อกรรมการบริหารตำแหน่งใดว่างลงก่อนครบวาระให้ดำเนินการดังนี้               
         
12.1 ตำแหน่งประธานชมรมว่างลง  ให้รองประธานชมรมคนที่หนึ่งรักษาการแทนประธานชมรม และกรรมการบริหารที่เหลือเป็นกรรมการชุดรักษาการ  และดำเนินการจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่ และดำเนินการตามข้อ 9.2 และ 9.3 ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน
               
         
12.2 ตำแหน่งอื่นๆ ว่างลง 
ให้ประธานชมรมพิจารณาแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ โดยมีวาระเท่าวาระที่เหลือของผู้ที่ตนแทน
13.  คณะกรรมการบริหารชมรม มีหน้าที่บริหารกิจการของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ข้อบังคับนี้  และมีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศใดๆ ที่ไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้
14.  หน้าที่ของกรรมการบริหารแต่ละตำแหน่ง มีดังนี้               
         
14.1 ประธานชมรม  มีหน้าที่ควบคุมการบริหารชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ของชมรม  เป็นผู้แทนของชมรมในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก และเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่

         
14.2 รองประธานชมรม  มีหน้าที่ทำการแทนประธานชมรมเมื่อประธานชมรมไม่อยู่หรือไม่สามารถทำการได้ รวมทั้งงานอื่นๆที่ประธานชมรมมอบหมาย

         
14.3 เลขานุการ  มีหน้าที่กำกับดูแลงานธุรการของชมรม นัดประชุม  จัดเตรียมวาระการประชุม  และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่ และดำเนินงานหรือกิจการอื่นๆ ของชมรมที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมการอื่นโดยเฉพาะ
               
         
14.4 เหรัญญิก มีหน้าที่รับจ่ายและรักษาเงิน  ทำบัญชี และเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
               
         
14.5 นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนสมาชิก และจัดให้มีการลงทะเบียนเมื่อมีการประชุมใหญ่
               
         
14.6 ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมวลสมาชิก

         
14.7
กรรมการอื่นๆ มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
15.  การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมชี้ขาด
16.  ให้คณะกรรมการบริหารเชิญบุคคลอื่นใดเป็นกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มเติม  เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารกิจการของชมรม  กรรมการที่ปรึกษาจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมใดๆ ที่ชมรมจัดขึ้น  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ กรรมการที่ปรึกษาสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการบริหารชุดที่เสนอแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง
17.  ให้คณะกรรมการบริหารเสนอแต่งตั้งผู้แทนศิษย์เก่าของจังหวัดต่างๆ เป็นอนุกรรมการประสานงาน  เพื่อประสานงานระหว่างชมรมกับศิษย์เก่าของจังหวัดต่างๆ  อนุกรรมการประสานงานสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการบริหารชุดที่เสนอแต่งตั้งครบวาระ 

หมวดที่ 4  การประชุมใหญ่
18.  ให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อ
               
         
18.1 แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี
               
         
18.2 แถลงฐานะทางการเงิน และบัญชีงบดุลที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองแล้ว
               
         
18.3 เลือกตั้งประธานชมรม เมื่อครบวาระ
               
         
18.4
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
19.  ชมรมต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร หรือสมาชิกของชมรมไม่น้อยกว่า 30 คน เข้าชื่อกันขอให้มีการประชุมโดยเสนอคำขอ พร้อมระบุเหตุผลที่ชัดเจนต่อประธานชมรม  และให้ชมรมนัดประชุมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ
20.  ในการประชุมใหญ่ทุกครั้ง ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
21.  การประชุมใหญ่ทุกครั้ง ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะครบองค์ประชุม ถ้าไม่ครบองค์ประชุมให้นัดประชุมใหม่ภายใน 30 วัน
22.  การเสนอญัตติใดๆ เว้นแต่ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า  20  คน
23.  มติของการประชุมใหญ่ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมชี้ขาด 

หมวดที่ 5  การเงินและทรัพย์สิน
24.  ชมรมมีรายได้จาก
               
         
24.1 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
               
         
24.2 รายได้จากการจัดกิจกรรม
               
         
24.3 รายได้อื่นๆ
25.  เงินของชมรมให้ฝากไว้ในธนาคารพาณิชย์  การเบิกเงินหรือลงนามในเช็คหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ให้ประธานชมรมหรือผู้ทำการแทน หรือเลขานุการ ลงลายมือชื่อร่วมกับเหรัญญิก
26.  เหรัญญิกสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อทดรองจ่ายได้ ไม่เกิน 10,000  บาท
27.  ประธานชมรมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของชมรมได้ครั้งละไม่เกิน 5,000  บาท ถ้าเกิน 5,000  บาทแต่ไม่เกิน 10,000   บาท ให้ประธานชมรมและเลขานุการเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่าย และถ้าการสั่งจ่ายในแต่ละครั้งเกิน 10,000  บาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
28.  เหรัญญิกต้องจัดให้มีบัญชีการเงิน พร้อมด้วยหลักฐานการรับจ่ายให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี หลักฐานการรับจ่ายต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อการตรวจสอบ
29.  เหรัญญิกต้องจัดทำรายงานงบดุล และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
30.  ทรัพย์สินอื่นของชมรมที่มิได้เป็นตัวเงิน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเลขานุการ 

หมวดที่ 6  การแก้ไขข้อบังคับของชมรม
31.  คณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า
30 คน มีสิทธิยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับชมรม  การยื่นญัตติของสมาชิกสามัญให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานชมรม พร้อมระบุสาระ หลักการ และเหตุผลในการแก้ไข
32.  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ และจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้มาประชุม 

หมวดที่ 7  การยกเลิกชมรม
33.  การยกเลิกชมรม ที่มิใช่เป็นการยกเลิกเพราะเหตุของกฎหมายบ้านเมือง จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของผู้มาประชุม
34.  เมื่อมีการยกเลิกชมรม ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพย์สินของชมรมที่เหลืออยู่หลังจากได้ชำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี 

หมวดที่ 8  บทเฉพาะกาล
35.  ให้ใช้ข้อบังคับใหม่นี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ และให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมที่ ประกาศใช้อยู่ก่อนหน้านี้
36.  ให้คณะกรรมการบริหารชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันพิจารณาอนุมัติข้อบังคับใหม่  เป็นกรรมการบริหารตามข้อบังคับนี้ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่ประธานชมรมได้รับเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้ 

 

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterเข้าชมวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้41
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว24
mod_vvisit_counterเดือนนี้86
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว96
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด18137

Online (20 นาที): 1
วัน-เวลาขณะนี้: 20-07-2018 20:22